Osnovni pojmi ITK

Na tej strani se nahajajo kratki opisi posameznih pojmov s področja informatike in tehnologij komuniciranja, s pomočjo katerih boste lažje razumeli strokovne izraze, navedbe, cilje in potrebe, ki se nanašajo na študijski program ITK.

Strokovni izrazi

 1. Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
 2. Razvoj informacijskih rešitev
 3. Informacijski sistem (IS)
 4. Tehnologije komuniciranja
 5. Informacijska družba

Poslovni izrazi

 1. Vodenje projektov
 2. Poslovni proces
 3. Podpora odločanju in obvladovanje informacij

Študijski pojmi

 1. Problemsko usmerjeno poučevanje
 2. Praktikum
 3. Obštudijske projektne skupine

1. Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je skupen izraz za nabor najrazličnejših računalniških, informacijskih in komunikacijskih naprav (strojna oprema), aplikacij (programska oprema), omrežij (Internet) in storitev.

2. Razvoj informacijskih rešitev

Razvoj informacijskih rešitev predstavlja celovit proces (analiza zahtev, načrtovanje, implementacija, uporaba, vzdrževanje), ki združuje tehnološko poznavanje IKT naprav (računalniki, mobilne naprave), omrežij (Internet) in aplikacij (programsko inženirstvo), poslovna znanja (procesi, storitve), komunikacijske sposobnosti in sodelovanje z ljudmi (uporabniki, podjetji, organizacijami) ter sposobnost upravljanja in vodenja IKT projektov.

3. Informacijski sistem (IS)

Informacijski sistem je tehnološko in organizacijsko implementirana rešitev za zajem, obdelavo, shranjevanje, pretvorbo in uporabo podatkov oz. informacij, ki skrbi tudi za lažje odločanje na osnovi teh informacij. Običajno se za IS smatra kombinacija programske opreme, ki deluje na nekem računalniškem sistemu in/ali drugih IT napravah ter je namenjena uporabnikom za učinkovito obdelovanje informacij v najrazličnejše namene (poslovne, osebne, za učenje, zabavo).

Informacijski sistemi so dandanes v razvitem svetu prisotni praktično v vseh vidikih življenja, tako v poslovnem kot zasebnem. Najdemo in uporabljamo jih v najrazličnejših napravah (od računalnikov, preko mobilnih telefonov, do zabavne elektronike kot so TV, digitalne kamere, fotoaparati, …) in področjih (poslovanje, mediji, zdravstvo, zabava, šport, industrija, …). Skrbijo pa seveda tudi za delovanje vseh sodobnih informacijskih rešitev, storitev in omrežij (kot je npr. Internet).

4. Tehnologije komuniciranja

Tehnologije komuniciranja predstavljajo nabor znanj, veščin, metod in pristopov v povezavi s tehnološkimi rešitvami, s katerimi zagotovimo učinkovito komunikacijo, sodelovanje in organiziranost. Zajemajo vse vrste komunikacije, tako osebno, poslovno kot skupinsko; vse načine komuniciranja, govorno, pisno, elektronsko, vizualno, in najrazličnejše medije.

5. Informacijska družba

To je družba, v kateri imajo spremembe na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij znaten učinek na družbene procese, inštitucije in dogajanja.

6. Vodenje projektov

Projekt je skupina nalog, ki jih izvajamo, da dosežemo nek cilj (na primer: razvijemo spletno stran, organiziramo seminar o uporabi grafičnega orodja, vzpostavimo sistem za mobilno telefonijo v državi). Projekti so lahko po svojem obsegu zelo različni – od takih, ki trajajo nekaj dni in jih izvaja en človek, do takih, ki trajajo več let in vključujejo veliko število sodelavcev. Osnovna značilnost projektov je, da trajajo samo neko časovno obdobje.

Uspešnost projekta (tako pri razvoju informacijskih rešitev kot tudi na drugih področjih) je odvisna od tega ali projektna skupina natančno razume, kaj so njene naloge, koliko časa in denarja ima na razpolago za izvedbo določene naloge, kakšne so odgovornosti posameznika in skupine, kako poteka sodelovanje v skupini, katera komunikacijska orodja se uporabljajo, kdo je odgovoren za posamezna vprašanja (npr. finančna, tehnična), za katere aktivnosti obstaja določeno tveganje, da jih skupina ne bo uspela pravočasno končati in podobno.

Veda o vodenju projektov nas uči metod in tehnik, ki nam pomagajo pripraviti projektne plane in organizirati delo. Uči nas, kako spremljati projekt vse do zaključka del na projektu. V pomoč pri tem delu nam je vrsta programskih orodij za podporo planiranju in sledenju projekta kot tudi za komuniciranje delovnih skupin.

7. Poslovni proces

Vsaka organizacija izvaja neko dejavnost, v kateri se ponavlja izvajanje določenih nalog. Skupek teh nalog imenujemo poslovni proces. Primer poslovnega procesa: na univerzi študentje opravljajo izpite. Vsaka generacija, pri vsakem predmetu. Da lahko izvajanje izpitov poteka učinkovito, je potrebno vnaprej določiti, kje se objavljajo izpitni roki, kako se študent prijavi na izpit (elektronsko ali pisno), kako se profesorja obvesti o prijavah na izpit, kako in komu profesor poroča o ocenah študentov, kje in kako dolgo se podatki o ocenah shranjujejo ter še vrsto drugih podrobnosti. Definirali in uvedli smo torej Proces opravljanja izpitov.

Poslovni procesi se v veliki večini izvajajo ob podpori primerne informacijske tehnologije. Pri analizi potreb po informacijski podpori v neki organizaciji je bistvenega pomena, da poznamo njene poslovne procese.

8. Podpora odločanju in obvladovanje informacij

Bistvo uspeha je v sprejemanju pravih odločitev, tako v zasebnem kot v poslovnem življenju. Ob osebnem občutku in intuiciji so za sprejem odločitve najpomembnejše primerne informacije, na osnovi katerih se lažje odločimo.

Podpora odločanju pomeni uporabo tehnik in metod, podprtih z uporabo informacijske tehnologije in novih komunikacijskih modelov, ki nam olajša obvladovanje informacij, na osnovi katerih sprejemamo odločitve. Z nenehno rastjo količine podatkov in prejetih informacij postaja obvladovanje informacij v sodobnem svetu nujno potrebno.

9. Problemsko usmerjeno poučevanje

Omogoča naraven način učenja, saj se študenti na osnovi zastavljenega problema naučijo potrebnih metod, pristopov in orodij za njegovo rešitev. Učenje temeljnih konceptov in strokovnih tehnik je neposredno aplicirano na praktičnih primerih. Na ta način je učenje prijetnejše, pridobljeno znanje pa boljše in trajnejše.

Glej tudi: Timsko in projektno usmerjeno delo študentov ITK.

10. Praktikum

Je posebna oblika predmetov na programu Informatika in tehnologije komuniciranja, ki se intenzivno izvajajo konec vsakega letnika in v okviru katerih študenti pridobljeno znanje utrdijo z izvedbo realnih praktičnih projektov, zasnovanih in izvajanih v sodelovanju s podjetji in organizacijami s področja IKT.

Za podrobnejši opis glej: Praktikumi na programu ITK.

11. Obštudijske projektne skupine

So uveljavljena in pri študentih zelo priljubljena oblika obštudijske dejavnosti za zagnane in uspešne študentke in študente programa ITK. Priložnosti za dodatno nabiranje izkušenj so ponujene v okviru zimskih in poletnih šol, sodelovanja v razvojno-raziskovalnem delu, obiska konferenc, pridobivanja certifikatov, itd.

Za več informacij glej: Aktivnosti študentov ITK.

Comments are closed.