Dodiplomski študij IPT in ITK

Študijska programa Informatika in podatkovne tehnologije (IPT UN) ter Informatika in tehnologije komuniciranja (ITK VS) predstavljata nadgradnjo nekdanjega programa Računalništvo in informatika, ki sta nastala zaradi razvoja tehnologij in zahtev informacijske družbe. Ustvarjena sta z namenom pripraviti svoje diplomante za sodobna, v informacijsko tehnologijo usmerjena delovna mesta prihodnosti, ki zahtevajo znanja razvoja informacijskih rešitev, vodenja projektov, upravljanja omrežij in obvladovanja informacij.

 

Z zavedanjem o spremenljivi, nenehno razvijajoči se naravi računalniških, informacijskih in komunikacijskih tehnologij smo pripravili aktualen nabor učnih enot, s katerimi našim diplomantom zagotavljamo potrebna znanja in veščine za uspešno kosanje v konkurenčnem globalnem poslovnem okolju. Predmetnik združuje industrijsko prakso s teorijo in ponuja tako temeljne koncepte kot specifična tehnična, komunikacijska in organizacijska znanja, s katerimi bodo študentke in študenti učinkovito gradili svoje kariere. Program je zgrajen na sinergiji industrijskega in akademskega, podprt z aktivno vlogo gospodarstva, kar skupaj zagotavlja primerna delovna mesta doma in v tujini.

Komu je študij namenjen?

Študijski program IPT ali ITK je namenjen vsem, ki želijo opravljati svoj poklic kot:

 • Načrtovalci in skrbniki informacijsko-komunikacijskih sistemov.
 • Razvijalci sodobnih programskih rešitev, spletnih storitev, mobilnih in pametnih aplikacij.
 • Kreativni snovalci poslovnih informacijskih in komunikacijskih rešitev.
 • Bodoči vodilni programski inženirji v IT industriji – vrhovni inženirji, glavni načrtovalci, odgovorni tehniški skrbniki v svojih podjetjih.
 • Povezovalci sodobnih tehnoloških rešitev z ljudmi in vsakdanjo prakso.
 • Organizatorji in vodje informacijskih, komunikacijskih in z njimi povezanih poslovnih procesov.
 • Revizorji informacijskih sistemov.

Priložnost je na dlani

Če vas torej zanimajo sodobne informacijske tehnologije in njihova učinkovita uporaba v poslovne, zabavne ali raziskovalne namene, radi sodelujete, ste kreativni in spremljate novosti, hkrati pa se želite izuriti v vodenju in/ali organizaciji, potem je študij Informatike in tehnologij komuniciranja kot nalašč za vas. Priložnosti boste prav gotovo imeli veliko, saj so potrebe gospodarstva po kadrih, kakršni so diplomanti IPT/ITK, že vrsto let precej večje od števila strokovnjakov, ki so na voljo.

Cilji študijskega programa

Cilji študijskega programa IPT in ITK so:

 • Zagotoviti tehnična in organizacijska znanja, potrebna za razumevanje, kako uporabiti tehnologijo za doseganje poslovnih ciljev in strategij, kako sodelovati z ljudmi in upravljati s tehnološkimi viri, kako izkoristiti informacije za pridobitev konkurenčne prednosti.
 • Pripraviti študente za delovna mesta pri razvoju programske opreme, analizi poslovnih procesov, IT svetovanju, podatkovnem skladiščenju, upravljanju z omrežji, planiranju in vodenju projektov.
 • Zagotoviti študentom vrhunsko tehnično znanje, komunikacijske veščine, sposobnost sodelovanja in timskega dela, moč analitičnega razmišljanja in reševanja problemov z vpeljavo problemsko usmerjenega poučevanja, praktičnega urjenja in projektnega dela.
 • Omogočiti študentom osebnostno rast z možnostjo izbire prostih izbirnih predmetov, opravljanjem posameznih študijskih obveznosti v tujini in vključevanjem v obštudijske dejavnosti.

Pridobljeno znanje

Po uspešnem zaključku študija na programu IPT ali ITK bodo študentke in študenti obvladali:

 • Vrhunska tehnološka znanja za načrtovanje, razvoj in vzdrževanje informacijskih rešitev ter upravljanje komunikacijskih tehnologij.
 • Organizacijska in poslovna znanja za prenos in učinkovito izrabo tehnoloških rešitev v praksi.
 • Osebnostne veščine komuniciranja, vodenja in skupinskega dela.

S pridobljenim znanjem bodo študentke in študenti tako sposobni:

 • Razumeti temelje procesa razvoja informacijskih sistemov, vodenja projektov, obvladovanja informacij in poslovnih informacijskih sistemov, kar bodo pridobili skozi temeljne učne enote.
 • Učinkovito uporabiti najsodobnejše informacijske tehnologije in tehnologije komuniciranja ter orodja za razvoj informacijskih rešitev, kar bodo pridobili s strokovnimi predmeti, poglobili v izbrani smeri in oplemenitili s prosto izbirnimi predmeti.
 • Demonstrirati spretnost sodelovanja, osebnega in poslovnega komuniciranja ter vodenja projektov, kar bodo pridobili s timskim in projektno usmerjenim delom.
 • Učinkovito uporabiti pridobljeno znanje za reševanje konkretnih poslovnih nalog in doseganje projektnih ciljev v realnem okolju, kar bodo pridobili z izkušnjami v praktikumih.

Zaposlitev na področju informatike in tehnologij komuniciranja

Digitalna doba v globalnem gospodarstvu je poskrbela za korenito spremembo v načinu dela in številu delovnih mest v razvitem svetu. Razvoj informacijskih rešitev, ki je postal gonilna sila sodobnega sveta, ponuja pestre možnosti poklicnih poti za strokovnjake, ki uspešno združujejo vrhunska tehnološka znanja z obvladanjem poslovnih in organizacijskih ter družbenih vidikov informacijskih rešitev.

Možna področja zaposlitev diplomantov IPT in ITK tako zajemajo: načrtovanje, razvoj in vzdrževanje programske opreme, snovanje informacijskih rešitev, razvoj in skrbništvo multimedijskih sistemov, vodenje projektov, analiza poslovnih zahtev, zagotavljanje kakovosti, sistemi za podporo odločanju, analiza poslovnih procesov, upravljanje podatkovnih skladišč, upravljanje omrežij in telekomunikacijskih sistemov.

Glej tudi tipične zaposlitve, opisane v nadaljevanju pri profilu diplomanta IPT in ITK.

Profil diplomanta

Informatika in tehnologije komuniciranja je študijski program, ki združuje informacijski, poslovni in tehnološki vidik. Usmerjen je na dejanske potrebe IT v podjetjih oz. poslovnem okolju, s poudarkom na računalniških in informacijskih tehnologijah, komunikaciji, timskem delu in vodenju projektov. Osrednjo vlogo ima učinkovito prilagajanje tehnoloških projektov poslovnim potrebam in ljudem.

Naši diplomanti bodo strokovnjaki, ki želijo nadgrajevati svoje znanje in veščine v iskanju vodilnih mest v najrazličnejših podjetjih, organizacijah in ustanovah. Nekateri si želijo izpolniti ambicije po oplemenitenju poznavanja računalniških in informacijskih tehnologij v povezavi z ljudmi in vsakdanjo prakso, medtem ko želijo drugi pridobiti nujno potrebna tehnološka znanja za izkoriščanje svojih komunikacijskih, organizacijskih in poslovnih sposobnosti v sodobni informacijskih družbi. Program je načrtovan tako, da zadosti potrebam obeh skupin ter z veliko možnostjo izbirnih vsebin in strokovnega usmerjanja ponudi vsakemu primerno vsebino po njegovi meri.

Programa IPT in ITK se jasno ločita od klasičnega programa računalništva, saj tukaj ni cilj podrobno spoznavanje računalnika, njegove zgradbe in matematičnih konceptov delovanja, pač pa obravnava računalnike in ostalo informacijsko tehnologijo kot sredstvo za doseganje učinkovitih informacijskih rešitev. Namen programov IPT in ITK tako ni zgolj priprava študentov za ozko usmerjene programerje na nizkem sistemskem nivoju, ampak je poudarek na obvladovanju celotnega spektra razvoja programske opreme in informacijskih rešitev v poslovnih in drugih okoljih.

Tipične zaposlitve diplomantov študijskega programa IPT in ITK so tako projektni vodje, programski inženirji, sistemski in poslovni analitiki, organizatorji ter skrbniki informacijskih in komunikacijskih sistemov, razvijalci multimedijskih rešitev, snovalci aplikacij, IT svetovalci, nosilci inovacij, tehnološki in poslovni svetovalci, skrbniki informacijskih središč. Svojim karieram sledijo v množici različnih organizacij, med njimi velikih, srednjih podjetjih in specializiranih manjših podjetjih, v vladnih agencijah in državni upravi, neprofitnih inštitucijah, tehnoloških središčih ali v novo ustanovljenih lastnih podjetjih.

Za več informacij obiščite spletno stran FERI.

Comments are closed.