RUKIV

Informacije o projektu

Ime projekta: Razvoj programov usposabljanj za kibernetsko varnost
Akronim projekta: RUKIV
Shema: ARRS-CRP-2021
Projektni poziv sheme: 3.2.4 – Program usposabljanja za kibernetsko varnost
Financerja: (1) ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, (2) URSIV – Urad vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

 
Št. Projekta: V2-2132
Št. Pogodbe: C3132-21-004106
Časovni okvir: 1. 9. 2021 – 28. 2. 2023
Vrednost projekta: 95.000,00 €
Vrednost projekta za UM: 76.332,42 €
Nosilec projekta na UM: izr. prof. dr. Muhamed Turkanović
Sodelujoče organizacije: Viris d. o. o., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Projektna skupina

  • izr. prof. dr. Muhamed Turkanović (UM FERI)
  • doc. dr. Marko Hölbl (UM FERI)
  • doc. dr. Lili Nemec Zlatolas (UM FERI)
  • prof. dr. Tatjana Welzer Družovec (UM FERI)
  • dr. Marko Kompara (UM FERI)
  • Leon Bošnjak (UM FERI)
  • Milan Gabor (VIRIS)
  • Polona Vodopivec (VIRIS)

Povzetek projekta

Kibernetska varnost je eno izmed ključnih področij in težišč slovenskega, evropskega in globalnega prostora. V sklopu predlaganega raziskovalnega projekta bomo naslovili usposabljanje in izobraževanje na področju kibernetske varnosti. S tem bo naslovljen celovit način reševanja izziva družbe, povezanega s splošnim primanjkljajem znanja na področju kibernetske varnosti. Namen in cilj predlaganega raziskovalnega projekta je na strukturiran in celovit način zagotoviti dodatno pridobivanje znanja in veščin oz. kompetenc preko izobraževanja in/ali usposabljanja na področju kibernetske varnosti. S tem bo ponujen sistematičen razvoj kompetenc za spopadanje s kompleksnimi izzivi na področju kibernetske varnosti. Predlagan je sistematičen pristop, kjer bo najprej narejen pregled in analiza področja izobraževanja kibernetske varnosti. Podrobneje bosta omenjeni aktivnosti vključevali analizo smernic učnih načrtov in usposabljanj, pregled obstoječih študijskih programov in usposabljanj v Slovenji ter pregled digitalnih kompetenc, ki jih strokovnjaki za kibernetsko varnost potrebujejo. S pomočjo konzultacije z IKT strokovnjaki in strokovnjaki za kibernetsko varnost bo podan celovit predlog osnutkov naprednih visokošolskih študijskih programov kakor tudi programa usposabljanja, upoštevajoč najnovejši tehnološki razvoj. Slednje bo izvedeno na podlagi vprašalnika za IKT strokovnjake v podjetjih in institucijah ter njegove analize.

Prvi doprinos predlaganega raziskovalnega projekta bo nudil pristop k reševanju izziva na način, da bo odločevalcem na državni ravni ponudil osnutek naprednih, podrobno dodelanih ter celovitih visokošolskih študijskih programov, saj bo definiral seznama potencialnih učnih enot za dva visokošolska študijska programa (magistrski in ŠP za izpopolnjevanje) in služil kot osnova za akreditacijo na primerni visokošolski ustanovi. Programa bosta tudi določala vse potrebne pogoje za takojšnjo kakovostno izvedbo.

Drug doprinos bo celovit program usposabljanja, vključno s seznamom potencialnih seminarjev in delavnic, ter bo nudil okvir za kakovosten pristop k ponujanju neformalnega izobraževanja na področju kibernetske varnosti. Program lahko služi kot osnova za ponujanje usposabljanja ali kot osnova za ustrezno usmerjanje zaposlenih k primernemu izobraževanju/usposabljanju. Prav tako lahko omenjen katalog usposabljanj služi državnim organom kot osnova za različna preverjanja ustreznosti obstoječih in novih programov usposabljanja oz. seminarjev in delavnic.

Končen rezultati predlaganega raziskovalnega projekta bo nudil celovit načrt tako za formalne (visokošolski magistrski študijski program in visokošolski študijski program za izpopolnjevanje), kot neformalne oblike usposabljanja ob upoštevanju potreb Slovenije in najnovejšega tehnološkega razvoja. Vključenost najnovejših spoznanj s področja raziskav, razvoja in inovacij na področju kibernetske varnosti bo zagotavljala visokokakovostne izobraževalne vsebine in posledično visoko usposobljene kadre. Celovit načrt bo po eni strani nudil smernice, po katerih bo mogoče izbrati ustrezna usposabljanja za področje kibernetske in po drugi strani omogočal sistematičen razvoj kompetenc in sprotno prilagajanje ter posodabljanje izobraževalno-učnih vsebin tehnološkemu razvoju. Potencialni porabniki oz. deležniki iz gospodarstva in javnega sektorja (npr. MJU, MGRT, MIZŠ), kot uporabniki znanja in rezultatov projekta, lahko program uporabijo kot vodilo za nadaljnje snovanje strategij, načrtov in aktivnosti na področju kibernetske varnosti.

Program dela in časovnica

Delovni paketi, rezultati in podcilji

Delovni paketi, rezultati in podcilji

Program dela vključno s posameznimi aktivnostmi po delovnih paketih

Program dela vključno s posameznimi aktivnostmi po delovnih paketih

Comments are closed.